Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ομίλου συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αθηνών και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαρτίου 2009, με σκοπό την καθοδήγηση των Μελών, ώστε η αγωγή και οι δραστηριότητες αυτών μέσα στον Όμιλο να είναι σύμφωνες αφ' ενός μεν με τις διατάξεις του Καταστατικού, αφ' ετέρου δε με τις αρχές, τους κανόνες, τις παραδόσεις και το πνεύμα που διέπουν τον Όμιλο.